Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas "Dėl savivaldybės visuomenės sveikatos biure privalomų pareigybių sąrašo ir joms keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo" (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-05-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas "Dėl rekomenduojamų visuomenės sveikatos specialistų pareigybių steigimo savivaldybėse" (2018 m. sausio 23 d. Nr. V-70) PAKEITIMAS (2022 m. gruodžio 1 d.)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas (2021 m. birželio 22 d. Nr. V-1470) "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-630 "Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo" pakeitimo" Pakeitimas (2024 m. gegužės 6 d. V-495)

Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. V-1428/V-1465 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“)

Specialiosios tikslinės dotacijos, skirtos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms)m visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, poreikio apskaičiavimo metodika  

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 22 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas 2022 m. gruodžio 22 d. Nr. T-445 "Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo"   

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 

Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo veiklos tvarkos aprašas

Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašas

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbo tvarkos taisyklės (Papildymas 2021-10-13)

Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biure (Pranešimo forma)