Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra

SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Pagrindinis Skyriaus tikslas - vykdyti sveikatos priežiūrą mokyklose, padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Skyriaus uždaviniai: 

 • Užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę kuriant sveiką aplinką mokyklose, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
 • Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
 • Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią.

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • Vykdo sveikatos priežiūrą mokyklose.
 • Teikia metodinę pagalbą savivaldybės lygiu visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems mokyklose.
 • Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokiniams, mokytojams, tėvams ir kitiems suinteresuotiems asmenims.
 • Kaupia metodinę ir informacinę medžiagą mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais.
 • Teikia informaciją sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais mokyklos bendruomenei.
 • Ugdo mokinių sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
 • Organizuoja mokinių maitinimo priežiūrą, skatina sveiką mitybą bei formuoja sveikos mitybos įgūdžius.
 • Dalyvauja mokyklos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinime bei nustatant prioritetines mokyklos aplinkos bei sąlygų gerinimo kryptis.  
 • Kaupia, analizuoja ir pateikia duomenis apie mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus Biurui, mokyklų bendruomenei bei teikia pasiūlymus mokyklų administracijai dėl sveikatinimo veiklos gerinimo.
 • Organizuoja ir dalyvauja Pasaulio sveikatos organizacijos skelbiamų sveikatos dienų renginiuose.
 • Teikia pasiūlymus mokyklų vadovams dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje.
 • Dalyvauja ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinime.
 • Padeda kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, teikia informaciją dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose.
 • Analizuoja lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių paplitimą.
 • dalyvauja mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.
 • Teikia informaciją visuomenės sveikatos centrui, įtarus užkrečiamąją ligą ar apsinuodijimą mokykloje.
 • Teikia mokyklų bendruomenei pirmąją medicinos pagalbą pavojingos būklės, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais.
 • Kelia kvalifikaciją visuomenės sveikatos klausimais.
 • Bendradarbiauja su Šiaulių miesto mokyklomis vykdant sveikatos priežiūrą mokykloje.