Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas "Dėl savivaldybės visuomenės sveikatos biure privalomų pareigybių sąrašo ir joms keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl kvalifikacinių reikalavimų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams tvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas "Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-630 "Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo" pakeitimo"

Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V-966/V-672 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingų lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 22 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas 2016 m. gruodžio 29 d. Nr. T-444 "Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo"   (visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas)

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas 2017 m. vasario 10 d. Nr. T-14 "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-444 "Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo" pakeitimo