Bendruomenės sveikata

Švari aplinka būtina žmonių sveikatai ir gerovei. Tačiau aplinkos ir žmonių sveikatos sąveika yra labai sudėtinga, ją sunku įvertinti. Geriausiai žinomas kenksmingas poveikis, susijęs su aplinkos oro užterštumu, prasta vandens kokybe ir prastomis sanitarinėmis sąlygomis. Daug mažiau žinoma apie pavojingų cheminių medžiagų poveikį sveikatai. ES švaraus Europos oro (CAFE) programos apskaičiavimu 348 000 ankstyvų mirties atvejų nulemia smulkių kietųjų dalelių (PM2,5) poveikis. Esant dabartiniam užterštumo lygiui, vidutinė gyvenimo trukmė sutrumpėjo maždaug metais.
Sparčios permainos visose visuomenės gyvenimo srityse, prasidėjusios XX a. pabaigoje, reiškiasi didžiulio masto demografiniais pokyčiais. Iš esmės keičiasi visų demografinių procesų – gimstamumo, mirtingumo, natūralaus gyventojų prieaugio, santuokų, migracijos – raida.
Eismo saugumas keliuose ir jo užtikrinimas, avaringumo mažinimas – yra vienas pagrindinių šiandienos gyvenimo tikslų. Pastaruoju metu visose ES šalyse šiems klausimams skiriamas didžiulis dėmesys. Tai didžiulis visuomenės, valstybių ir Europos Bendrijos interesas, todėl sveikintinos Europos Komisijos, Tarybos, ir kiekvienos valstybės pastangos užtikrinant ir gerinant eismo saugą.
Leidinyje „Šiaulių miesto gyventojų sveikatos būklė 2008 metais" pateikiami statistiniai duomenys ir jų analizė apie demografinę situaciją Šiaulių mieste, gyventojų sveikatą, sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, miesto gyvenamosios aplinkos oro taršą, miesto paplūdimių ir jų maudyklų sanitarinę būklę.
2009 metų lapkričio – gruodžio mėnesiais Akmenės rajono savivaldybėje buvo vykdytas tyrimas – „Ką žinai apie mobiliuosius telefonus“. Tyrime dalyvavo Akmenės rajono pataisos inspekcijos 16-17 m. vaikai, Akmenės rajono savivaldybės vaikų globos namų 8-16 m. auklėtiniai bei Akmenės rajono savivaldybės Saulėtekio pagrindinės mokyklos 5-6 klasių mokiniai. Pagrindinis šio tyrimo tikslas – išsiaiškinti ką vaikai žino apie mobiliuosius telefonus, jų poveikį įvairaus amžiaus žmonių grupėms.
Gyvenamosios aplinkos kokybė, vandens ir oro taršos bei triukšmo mažinimas turi didelę reikšmę žmogaus sveikatai bei įtaką sergamumo lygiui. Aplinkos apsauga reikalinga žmogaus sveikatai išsaugoti. Aplinkos stebėsena padeda nustatyti aplinkos taršos mastus ir poveikį gyventojų sveikatai. Prioritetas teikiamas aplinkos užterštumo stebėjimui bei sistemingiems paviršinių vandens telkinių, oro bei triukšmo vertinimams.
Rugsėjo 7-18 d. Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biure buvo vykdoma akcija ,,Sužinok savo kūno masės ir kitus sveikatos rodiklius
Gyventojų užimtumas labai svarbus kriterijus, rodantis visuomenės gamybinių jėgų būklę, darbo išteklių panaudojimą. Nedarbas tiesiogiai ir stipriai veikia kiekvieną žmogų. Daugumai žmonių, darbo netektis reiškia sunkesnį pragyvenimo lygį ir stiprią psichologinę krizę. Nuo 2009 metų pradžios įregistruoti 10859 bedarbiai, tai du kartus daugiau nei per 2008 m. tą patį laikotarpį.
Statistikos departamento duomenimis, iki 2030 metų Lietuvoje gyventojų sumažės net 10 proc. Jungtinių Tautų organizacijos (JTO) prognozės dar liūdnesnės. Ji pranašauja, kad Europos šalys, jų tarpe ir Lietuva, per tris šimtmečius praras apie 50 proc. gyventojų.
Pasaulyje lytiškai plintančiomis ligomis (LPL) kasmet užsikrečia apie 250 mln. žmonių. Rytų Europoje, įskaitant ir Lietuvą, šie susirgimai yra labai paplitę.